Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Ondernemer: B.back
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een Overeenkomst op afstand aangaat met B.back ;
3. Items: de kledingstukken en accessoires welke op de Website te koop worden aangeboden;
4. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Consument om binnen de bedenktijd af te zien van de Overeenkomst op afstand;
5. Overeenkomst op afstand: een Overeenkomst waarbij in het kader van een door B.back georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de Overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt techniek voor communicatie op afstand (Internet / Website);
6. Webshop: de door B.back via de Website geëxploiteerde Webshop.
7. Website: www.b-back.eu

Artikel 2 – Identiteit van de Ondernemer

B.back, Nordhornsestraat 215, 7591NN Denekamp
KvK-nummer: 81050895
Btw-identificatienummer: NL003523028B84

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van B.back en op elke totstandgekomen Overeenkomst op afstand tussen B.back en Consument. Voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Consument beschikbaar gesteld. 

Artikel 4 – Het Aanbod

De Website bevat een zo volledig en nauwkeurig als mogelijke omschrijving van de aangeboden Items. B.back kan niet aan de inhoud van haar aanbiedingen worden gehouden als de Consument redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbiedingen, of onderdelen daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. De Overeenkomst tussen B.back en Consument komt niet eerder tot stand dan op het moment dat de bestelling uitdrukkelijk door B.back per e-mail aan de Consument is bevestigd.

Artikel 5 – De Overeenkomst

Ondanks de goede kwaliteit van de gefotografeerde afbeeldingen van de Item(s), dient de Consument rekening te houden met het feit dat de kleuren kunnen afwijken van de werkelijke kleuren. Bij de aangeboden Item(s) worden wanneer van toepassing de maten vermeld zoals op het label. Bij twijfel kan de Consument contact opnemen via: info@b-back.eu. De aangeboden Item(s) verkeren in goede staat en worden zo duidelijk en waarheidsgetrouw als praktisch afgebeeld en/of beschreven. Inherent aan al dan niet gebruikte kleding is dat deze gebruikssporen kunnen vertonen. Bij aankoop van Item(s) via de Webshop, heeft de Consument de mogelijkheid om de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden en derhalve de Item(s) te retourneren gedurende een periode van acht werkdagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na verzending van de Item(s). Consument dient voor het verstrijken van deze bedenktermijn B.back per email of telefonisch te melden dat zij/hij gebruik wil maken van haar/zijn recht de Item(s) te retourneren. Tijdens voornoemde bedenktermijn zal de Consument zorgvuldig omgaan met de geleverde Item(s), labels en verpakking. Consument zal de Item(s) slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij/zij de Item(s) wenst te behouden. Indien Consument van het herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij/zij de Item(s) met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan B.back retourneren, conform de verstrekte instructies. De kosten van terugzending zijn voor rekening van Consument ongeacht de wijze van terugzending. Het eventueel door Consument betaalde bedrag (exclusief kosten van terugzending) zal B.back zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de geretourneerde Item(s) terugbetalen. Om in aanmerking te komen voor terugbetaling, dient de Consument het te retourneren Item(s) zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen acht werkdagen te retourneren aan B.back nadat Consument te kennen heeft gegeven, binnen de bedenktermijn van acht werkdagen, de Item(s) te willen retourneren in dezelfde staat als bij ontvangst. De Overeenkomst tussen B.back en Consument eindigt wanneer Consument de koopprijs van de betreffende Item(s) heeft voldaan en de herroepingstermijn is verstreken.

Artikel 6 – De levering

Als plaats van levering geldt het adres dat Consument aan B.back kenbaar heeft gemaakt.  De verkoopprijs van de Items, zoals vermeld op de Website, zijn exclusief verzendkosten. B.back streeft ernaar om een verkocht Item binnen 7 werkdagen na bestelling bij de Consument te bezorgen, tenzij er een langere leveringstermijn is overeengekomen, maar kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele vertraging in dit proces. Elke zending is voorzien van een Track & Trace nummer, die B.back per email ontvangt en waarmee ze via een weblink meer inzicht kan verschaffen in de status van de verzending. Indien een zending na 7 werkdagen nog niet gearriveerd is, dient de Consument dit te melden via info@b-back.eu. B.back zal zich inspannen om deze situatie naar tevredenheid op te lossen. Als de bezorging met meer dan 20 dagen is vertraagd, of als de bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt Consument hiervan zo spoedig mogelijk bericht. Consument heeft in dat geval het recht om de Overeenkomst zonder kosten te ontbinden, in welk geval B.back het door Consument betaalde bedrag (exclusief verzendkosten) zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terug zal betalen. Consument is verplicht de door B.back geleverde Item(s) af te nemen op het moment dat deze aan haar/hem ter beschikking worden gesteld. Indien Consument afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is B.back gerechtigd de Item(s) op te slaan voor rekening en risico van Consument. B.back behoudt zich het recht voor om deelleveringen aan Consument te leveren, zodat een bestelling in twee of meerdere zendingen kan worden verzonden.

Artikel 7- De prijs en de betaling

De prijs die B.back aan ieder Item wordt toegekend is mede afhankelijk van de kwaliteit, het merk, de courantheid en de staat waarin een Item zich bevindt. De in de Webshop vermelde prijzen zijn in Euro’s inclusief BTW en exclusief verzendkosten.  Na plaatsing van een bestelling in de Webshop, bevestigt B.back deze bestelling met vermelding van de totale verschuldigde kosten inclusief verzendkosten. Betaling van de bestelde Item(s) kan geschieden door directe betaling na de bestelling. Bezorging van de bestelling wordt pas in gang gezet nadat de betaling is ontvangen.

Artikel 8- De aansprakelijkheid

B.back is uitsluitend aansprakelijk voor die schade die voortvloeit uit of verband houdt met een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen onder een Overeenkomst of onrechtmatige daad die is ontstaan door opzet of grove schuld aan de zijde van B.back. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag van de factuur met een maximum van EUR1.000,- De aansprakelijkheid van B.back eindigt wanneer Consument de koopprijs van de betreffende Item(s) heeft voldaan en de herroepingstermijn van deze Voorwaarden is verstreken. B.back aanvaardt op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor het zoekraken van poststukken door de logistieke dienstverlener. B.back is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten als gevolg van het gebruik van elektronische betaalmiddelen en elektronische middelen voor communicatie met de Website, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade als gevolg van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur of apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van computervirussen. B.back draagt hiertoe zorg voor een passende beveiliging op basis van algemeen gangbare beveiligingssystemen.

Artikel 9- Overmacht

B.back is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Consument als zij daartoe verhinderd wordt als gevolg van overmacht. Overmacht is aanwezig, indien de tekortkoming het gevolg is van buiten de macht van B.back gelegen omstandigheden, waaronder in ieder geval wordt verstaan: oorlog of daarop gelijkende situaties, oproer, staking, bezetting, blokkade, tekortschieten van toeleveranciers en/of transporteurs, maatregelen van de overheid zoals een vervoersverbod, natuurrampen, slecht weer, blikseminslag, brand en explosie.  B.back kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot schadevergoeding aan de andere partij.